Menü Bezárás

Szent Korona

Írott források

Kiemelt jelentőségű:

  1. Merseburgi Thitmar 975-1018: Ottó “kegyéből és késztettetésére (utasítására) részesült koronában és királyként való megáldásban” 
  2. VII Gergely pápa 1074 oktober 28 án kelt levele Salamonhoz mint Magyarország királyához ír levele így szól:                 “A megboldogult Henrik császár pedig, mikor az országot Szent Péter tiszteletére meghódoltatta, és a királyt legyőzte, lándzsát és koronát küldött Szent Péter sírjához, győzedelmének dicsőségére oda irányozván az ország jelvényeit, ahonnan méltósága ered.” Azonban független forrásból csak a lándzsát igazolták, a koronát nem.
  3. VII Gergely pápa levelei Gézához mint Magyarország hercegéhez szólnak.
  4. 1080 körül,  Szent István Nagy legendája„Isten kedveltje, István, királlyá választatott, s az olajkenettel felkenve a királyi méltóság diadémájával szerencsésen megkoronáztatott“ 
  5. 12 sz. eleje a Hartvik Legenda (Hartvik püspök  meghalt. 1109): Ez a legenda részletesen meséli el a Korona küldés körülményeit, amit Asztrik püspök vesz át.
  6. Az 1001. április 4-én Ravennában tartott pápai szinóduson szokatlanul nagy létszámú itáliai és birodalmi püspök, apát és főúr jelenlévő között, megtaláljuk III. Ottót is. A S. Apollinare in Classe kolostorban kiállított okirat szerint jelen volt Anastasius abbas monasterii sancte Marie Sclavanensis provincie, aki kétségtelenül a Hartvik legendából ismert Asericus (Asztrik) apáttal azonos személy. Ez az okirat igazolja a Hartvik legendában leírt történet valóságtartalmát.

     

Egyéb dokumentumok, történetek

1. Sorrendben a 3. királyunk András: Az 1063-ban szerkesztett Fundatio ecclesiae sancti Albani Namucensis ugyanis az egykori bihari püspök, a lotharingiai Lieudinus beszámolója alapján arról ad hírt, hogy I. András (1046-1060) noviter intronisatus, dum antecessoris inquireret ornamentum, superlectilem regiam, a nevezett püspököt megbízta az István által összegyűjtött ereklyék azonosításával. Ez az uralkodói jelvények őrzőhelyének első említése, melyeket a magyar királyok felkenésének szertartásához őriztek Székesfehérváron, és amelyeknek eredetét már az első híradás fényében is Szent Istvánhoz kötötték.” Péter másodszori koronázása „az István által épített Szűz Mária templomban (templo Deiparae virginis) történt, és így a koronázási jelvényeket (fasces regiae), amelyeket a királlyá kenés megismétlésekor használtak, azokkal az antecessoris (azaz Szt. István) ornamentummal és superlektilis regiával kell azonosítanunk melyekről a Fundatio ecclesiae sancti Albani Namucensis tudósít
2. András testvérét választás elé állította: Korona vagy kard
3. Salamont András fiát háromszor koronázták királlyá! Vajon milyen koronával? Vagy már ekkor a korona Szent Istvánhoz kötődött?
4. Mikortól kapcsolódik a Szent Korona megnevezés, a Szent királyhoz, Istvánhoz?